Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Publikacje powstałe w ramach badań prowadzonych w WZwT

2012

- Bąk. J., Nalepka A., Implikacje praktyczne koncepcji słabych sygnałów dla zarządzania strategicznego, [w:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012
- Stach P., Staliński P., Stawicka M., Identification and interpretation of the importance of customer service satisfaction factors [w:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers' demands, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2012 (w druku)

2011

- Stach P., Honkisz M., Bąk J., Determinanty postrzeganej wartości dla klienta. Przypadek niepublicznej uczelni biznesowej, WUP w Krakowie, 2011, www.pociagdokariery.pl
- Bąk J., The concept of creating and operating the early recognition system [w:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and non-profit organizations facing incrased competition and growing customers’ demands, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2011

2010

- Bąk J., Baran G., Wczesne rozpoznanie zmian otoczenia organizacji w świetle teorii strukturacji Anthony Giddensa, Przegląd organizacji 9/2010
- Stach P., Jakość relacji z interesariuszami – koncepcja pomiaru, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1/2010
- Stach P., Mleczko T., Możliwości i założenia zarządzania relacjami z honorowymi dawcami krwi, „Marketing i Rynek" 6/2010
- Bąk J., Stach P., Wpływ wartości dla klienta na zadowolenie, lojalność oraz rekomendacje – studium przypadku wyższej szkoły biznesu [w:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2010
- Bąk J., Stach P., System wczesnego rozpoznania zmian otoczenia organizacji – wybrane aspekty diagnozy, [w:] Wawak T. (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010
- Bąk J., Stach P., Modeling employee loyalty using path analysis – a case study of a municipality, [w:] Quantitative methods in regions and economic sectors analysis, Witkowska D., Nermend K. (Scientiific editors), University of Szczecin – Faculty of Economics and Management, Szczecin 2010
- Miczek Z., Zaskarżalność w procesach upadłościowych w świetle nowelizacji, referat na konferencję pt. „Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw - polska praktyka względem międzynarodowych standardów”, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Allerhanda, C-law, 26-27 listopada 2009
- Miczek Z., Patent na produkt leczniczy jako składnik masy upadłości, referat na konferencję pt. „Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym”, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu Rzeszowskiego,Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Prawa Własności Intelektualnej, Rzeszów, 25 - 26 marca 2010 roku
- Miczek Z., O potrzebie standaryzacji pracy syndyków, „Kwartalnik Krajowej Izby Syndyków”, FENIX.pl, 0/2010
- Miczek Z., Jak rozstrzygać spory gospodarcze? – uwagi do propozycji reformy sądownictwa gospodarczego, referat na Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Małopolskie Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Tarnowie we współpracy z Tarnowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Tarnowskim Klasterem Przemysłowym, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Urzędem Miasta Tarnowa oraz Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Biznesu – NLU – Wydział Zamiejscowy w Tarnowie, Tarnów, 21 maja 2010 roku

2009

- Bąk J., Etapy w koncepcjach wczesnego rozpoznania zmian w otoczeniu organizacji, [w:] Nalepka A., Ujwary-Gill A., (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2009
- Stach P., Wpływ podejścia partnerskiego usługodawcy na potencjał relacyjny usługobiorcy – próba empirycznej weryfikacji hipotezy, [w:] Nalepka A., Ujwary-Gill A., (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2009
- Bąk J., Stach P., Job Satisfaction – Validation of a Proposed Measurement Scale, “Management”, vol. 1, 2009
- Bąk J., Stach P., Na ścieżkach zadowolenia i lojalności – poszukiwanie modelu w kontekście uczelni, „Marketing i Rynek”, 6/2009
- Stach P., Problemy konceptualizacji i operacjonalizacji wartości dla klienta, „Przegląd Organizacji”, 6/2009
- Bąk J., Stach P., Quantitative Research Data Analysis Using Statistical Analytic Packages for Improving the Quality of the Local Government’s Performance – A Case Study, [w:] Quantitative Methods in Regional and Sectoral Analysis, Witkowska D., Łatuszyńska M. (eds.), University of Szczecin – Faculty of Economics and Management, Szczecin 2009

2008

- Stach P., Wpływ postrzeganej jakości oferty usługowej na zachowania relacyjne nabywców, „Marketing i Rynek”, 11/2008
- Bąk J., Stach P., Zadowolenie klienta z jakości obsługi w urzędzie – propozycja i ocena skali pomiarowej, „Organizacja i kierowanie”, 4(134)/2008
- Bąk J., Rola analizy otoczenia w procesie zarządzania strategicznego, [w:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2008
- Stach P., Pomiar lojalności na rynku usług – empiryczna weryfikacja trafności wybranych symptomów lojalności, [w:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2008

2007

- Bąk J., Koncepcja badania zawansowania systemu wczesnego rozpoznania, [w:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2007

2006

- Bąk J., Diagnoza systemu wczesnego rozpoznania – przyczynek metodyczny, [w:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2006
- Bąk J., Nalepka A., System wczesnego rozpoznania jako informacyjne wsparcie decyzji strategicznych,[w:] Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja w zintegrowanej Europie. Koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń, Difin, Warszawa 2006 kliknij tutaj
- Stach P., Honkisz M., Bąk J., Determinanty postrzeganej wartości dla klienta. Przypadek niepublicznej uczelni biznesowej, WUP w Krakowie, 2011, www.pociagdokariery.pl
- Bąk J., The concept of creating and operating the early recognition system [w:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and non-profit organizations facing incrased competition and growing customers’ demands, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2011

2005

- Bąk J., Założenia metodyczne badania systemu wczesnego rozpoznania w organizacji gospodarczej, [w:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2005
- Stach P., Marketing partnerski w kontekście business-to-business – synteza koncepcji i wyzwania wdrożeniowe, [w:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2005
- Bąk J., Tworzenie wiedzy w systemie wczesnego rozpoznania, [w:] Stabryła A. (red.), Innowacyjność we współczesnych organizacjach, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

2004

- Bąk J., Wczesne rozpoznanie zmian otoczenia organizacji – proces percepcji i eksploatacji słabych sygnałów [w:] Podobiński A. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Zmiany w teorii i praktyce zarządzania. Część 1, Wydawnictwa AGH, Kraków 2004
- Bąk J., Perspektywy badawcze wczesnego rozpoznania zmian otoczenia organizacji [w:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu, Tarnów 2004
- Stach P., Koncepcja kontinuum partnerskich relacji dostawcy z odbiorcą, [w:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu, Tarnów 2004
- Bąk J., Orientacja symboliczno – interpretująca w badaniu organizacji, Zeszyty Naukowe nr 3, Wyższa Szkoła Biznesu, Tarnów 2004
- Stach P., Teoria relacji na rynkach przemysłowych, Zeszyt Naukowe nr 3, WSB w Tarnowie, Tarnów 2004
- Bąk J., Wczesne rozpoznanie w organizacji: model analityczny w perspektywie interakcjonistycznej [w:] Engelhardt J., Brojak-Trzaskowska M. (red.), Management Forum 2020. W kierunku uniwersalnego modelu zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin-Międzyzdroje 2004

2003

- Bąk J., Stach P., Kulturowe uwarunkowania sprawności systemów wczesnego rozpoznania [w:] Krzakiewicz K., Cyfert S. (red.), Management Forum 2020, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003
- Bąk J., Systemy Wczesnego Rozpoznania (SWR) w procesie dostosowawczym organizacji do zmian w otoczeniu turbulentnym [w:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu, Tarnów 2003
- Stach P., Key Account Management i Relationship Marketing – alternatywne podejścia czy uzupełniające się koncepcje? [w:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu, Tarnów 2003
- Bąk J., Sygnały w systemach wczesnego ostrzegania [w:] Baran G., Sewera W. (red.), Społeczeństwo informacyjne. Wiedza - Praca – Rozwój, Prace naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, poz. 45, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie i Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2003
- Stach P., Partnerstwo w relacjach dostawca-odbiorca na rynkach business-to-business [w:] Baran G., Sewera W. (red.), Społeczeństwo informacyjne. Wiedza - Praca – Rozwój, Prace naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, poz. 45, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie i Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2003

2002

- Bąk J., Controlling a systemy wczesnego ostrzegania [w:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu, Tarnów 2002
- Stach P., Partnerstwo w relacjach dostawca-odbiorca na rynku przedsiębiorstw w ujęciu dynamicznym [w:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu, Tarnów 2002
- Bąk J., Stach P., Customer meeting na rynkach business-to-business jako narzędzie budowania trwałych relacji [w:] Skalik J., Bełz G. (red.), Management Forum 2020, Prace naukowe nr 923, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002

2001

- Stach P., Znaczenie koncepcji marketingu mix dla usług, „Przegląd Organizacji”, 7-8/2001
- Bąk J., Draus M., Wpływ kapitału intelektualnego na kształtowanie kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa i uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej [w:] Pocztowski A. (red.), Kapitał intelektualny: dylematy i wyzwania, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2001
- Bąk J., Stach P., Struktura organizacyjna marketingowo zorientowanej organizacji non - profit na przykładzie Muzeum Okręgowego, 22 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Tom: Zarządzanie, Zielona Góra 2001
- Bąk J., Stach P., Marketingowa reorientacja muzeum, 22 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Tom: Zarządzanie, Zielona Góra 2001
- Bąk J., Baran G., Etyka a realia życia, Zeszyty Naukowe nr 2, cz.1, Wyższa Szkoła Biznesu, Tarnów 2001
- Bąk J., Stach P., Muzeum jako konkurujące przedsiębiorstwo - w poszukiwaniu dróg rozwoju, Zeszyty Naukowe nr 8, Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej, Warszawa 2001

2000

- Stach P., Part-time marketers w kontekście marketingu partnerskiego [w:] Borowiecki R. red.) Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2000
- Bąk J., Baran G., Metoda trój-wskaźnikowa analizy asortymentu sprzedaży, 21 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Tom: Zarządzanie i Marketing, Zielona Góra 2000

1999

- Bąk J., Baran G., Wykorzystanie metod portfelowych do analizy asortymentu sprzedaży przedsiębiorstwa, Metallurgy and Foundry Engineering, vol. 25, No 3/4, 1999