Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

W trakcie studiów w Wydziale Zamiejscowym WSB-NLU główny nacisk kładziony jest na przygotowanie praktyczne studentów. Niezbędna wiedza teoretyczna wprowadzana jest, aby lepiej i skuteczniej rozumieć mechanizmy rządzące interesującymi zagadnieniami, dlatego też na kierunku ZARZĄDZANIE wykorzystywane są przykłady z praktyki największych firm i najlepszych menedżerów. Wszystkie zajęcia profilowane są pod kątem stosowania w sposób nowatorski aktywnych form nauczania wymagających od studentów stosowania nabytych umiejętności w różnych rzeczywistych sytuacjach. Program dydaktyczny dobrany jest w taki sposób, aby najefektywniej wykorzystać czas studiów – przedmioty prezentują najnowsze badania naukowe, praktykę dynamicznie zmieniających się rynkowych uwarunkowań oraz, co równie ważne, dopasowują się do wysokich oczekiwań pracodawców.

Istotnymi elementami naszego programu są: oferta nauczania języków obcych, pozwalająca, przy odpowiednim zaangażowaniu studenta, doskonale opanować język angielski oraz kształcenie umiejętności wszechstronnego wykorzystywania najnowszych technologii informatycznych, jako ważnych narzędzi stosowanych we wszystkich dziedzinach życia we współczesnym świecie.