Intranet WSB-NLUWSB-NLU na facebooku


Logo Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Wymagane dokumenty

  • podanie (formularz elektroniczny obowiązujący w WSB-NLU)
  • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
  • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
  • 1 kolorowe zdjęcie (3,5cm x 4,5 cm)
  • kserokopia dowodu tożsamości
  • kserokopia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej 300zł (absolwenci Konsorcjum FUTURUS 0 zł)
  • kserokopia uiszczenia pierwszej (miesięcznej) raty czesnego -  wysokość raty uzależniona jest od kierunku i trybu studiów, w przypadku rezygnacji ze studiów kwota ta jest zwracana (w przypadku rezygnacji przed otrzymaniem dokumentów o przyjęciu).

 

          W przypadku kandydatów na studia uzupełniające magisterskie on-line:

  • dyplom ukończenia studiów I stopnia - kandydaci, którzy nie uzyskali jeszcze dyplomu studiów I stopnia mogą rozpocząć zajęcia na studiach uzupełniających magisterskich na zasadzie wykupu kursów

  

Kandydaci z zagranicy, ubiegający się o przyjęcie na studia w WSB-NLU, poza powyższymi dokumentami muszą złożyć tłumaczenie świadectwa i dyplomu na język polski wraz z legalizacją wydaną przez MNiSW lub apostillem wydanym przez Konsulat RP w kraju wydania dokumentu oraz nostryfikacją świadectwa wydaną przez odpowiedniego Kuratora Oświaty.


Opłaty rekrutacyjnej i opłaty pierwszej (miesięcznej) raty czesnego należy dokonać na konto Uczelni:

Bank Pekao S.A.
Oddział w Nowym Sączu

70 1240 4748 1111 0000 4879 7603
ul. Zielona 27 33-300 Nowy Sącz